Skonaren, Malmö

Plats: Västra hamnen, Malmö
Kategori:
Beställare: Derome Mark och Bostad
År: 2012
Projektet omfattar 69 lägenheter i 4 - 5 våningar med ett hörnhus i 9 våningar.

Utbyggnaden av Västra Hamnen i Malmö präglas av höga ambitioner gällande hållbar stadsutveckling. Kommunen ger förutsättningarna för bebyggelsen genom Miljöbyggprogram Syd, en genomarbetad detaljplan och en omfattande dialog med byggherrar och arkitekter.

Derome Mark och Bostad som är byggherre fick tilldelat sig två fastigheter inom området Fullriggaren i Västra Hamnen. Skonaren 1, som är bostadsrätt, omfattar 37 lägenheter och 2 lokaler. Skonaren 2, som är hyresrätt, omfattar 31 lägenheter. De två fastigheterna är skilda åt av en gränd. Under de båda fastigheterna finns ett källarplan med utrymmen för förråd och teknik samt ett gemensamt parkeringsgarage.

Gestaltningen tar sin utgångspunkt i platsens speciella förutsättningar. En klar struktur tydliggör förhållandet mellan offentliga, halvprivata och privata rum. Genom att definiera och medvetet utforma gränserna mellan gator, gränd, gårdar och den privata bostaden skapar vi förutsättningar för ett stadsliv på flera nivåer. Från det offentliga som är tillgängligt för alla till det helt privata inom bostaden. Entréer mot gatan aktiverar gaturummet och ger naturliga mötesplatser. Genomgående trapphus leder in till gården som blir ett gemensamt rum för de boende i kvarteret – en plats för möten och för de mindre barnen att leka – en grön inre oas. Lägenheterna skräddarsys efter sina förutsättningar – olika lägen ger olika lösningar för att skapa optimala kvaliteter i boendet. Balkong och uteplats placeras i bästa solläge. Stadsbyggnadskontorets krav på en varierad gestaltning ledde till att vi genomförde ett internt parallellt uppdrag för att bejaka en mångfald i fasadutformning. Byggnadernas yttre gestaltning syftar till att skapa en tydlig identitet för varje del inom en sammanhållen stadsbyggnadsidé. Niovåningshuset blir ett ”landmark” som man kan referera till. En lägenhet per våning innebär att man här har utsikt i 360˚ från sin bostad. En lokal i de nedersta två våningarna vänder sig mot torget och Esplanaden. I detta projekt utvecklade Derome ett träbyggnadssystem tillsammans med Tyréns som var konstruktionsansvariga. Systemet omfattade bärande och stabiliserande inner- och ytterväggselement och hisschaktväggar samt bjälklagselement. Systemet omfattade all stomme utom för källarvåning, entréplan och niovåningsbyggnaden. Fasadmaterialen är med hänsyn till trästommen ”lätta” material. Puts ger stadsmässighet mot Esplanaden. Fibercementskivor används i olika kulörer och med olika montagesätt; monterad på klink ger den en av byggnaderna ett karaktärsfullt utryck. En aluminiumkompositskiva är använd på den ram som omfamnar balkongerna på niovåningshuset och som på gaveln mot torget har de fritt placerade cirkulära fönstren. Även exteriört vill vi lyfta fram trä som material. Där man vistas nära fasaden vid balkongerna har vi använt en laserad trälamellskiva i orange kulör som skapar en varm träkänsla. Frågor gällande energi och miljö genomsyrar hela projektet. Hyresrätten i Skonaren 2 är utförd som passivhus. Bostadsrätten i Skonaren 1 är utförd med i princip samma byggnadsteknik och är ett minienergihus. Som komplement finns solfångare på taket på en av byggnaderna. Avfallskvarnar för produktion av biogas och gemensam bilpool samt växtklädda tak och fasader för uppfyllande av en angiven grönytefaktor är exempel på andra medvetet genomförda miljöinsatser. Att huvudsakligen använda trä som stommaterial har också den positiva effekten att det reducerar byggnadernas miljöpåverkan. Projektet har utvecklats i en kreativ och positiv miljö där alla medverkande – byggherre, konsulter, entreprenörer och stadsbyggnadskontor – bidragit till ett väl genomfört projekt.