Rydebäck, Helsingborg

Plats: Helsingborg
Kategori:
Beställare: Derome Förvaltning AB
År: 2003
Prisat för "Utmärkt modernt träbyggande" av Sveriges Träbyggnadskansli, 2008.

En modern småstadsbebyggelse som ska tillföra Rydebäck nya kvaliteter och komplettera den befintliga bebyggelsen.

Kvarteret har ett strategiskt läge vid torget och stråket mellan stationen och centrum. Byggnaden i fem våningar skall ge en tydlig gestaltning av gaturummet mot stråket. Bebyggelsen i två våningar är mer småskalig och öppen med koppling mot parkstråket i norr. Gestaltningen skall göras med vår tids arkitektur och uttrycksmedel, utan pastischer.

Antal lägenheter: 41 st