Mobilia – Från handelsplats till stadsdel

Plats: Malmö
Kategori: , , ,
Beställare: Atrium Ljungberg
År: Pågående

Vinnare av Malmö Stadsbyggnadspris 2014.

Pågående arbete med Mobilia köpcentrum i Malmö. Vinnande tävling 2007. Uppförande 2009 - 2014.

MOBILIA STADSKVARTER

Tidigare Köpcentrat Mobilia har omvandlats till en ny och spännande stadsdel där boende, kultur, restauranger, service, friskvård, handel och föreningslokaler blandas. En stadsdel som lever alla dygnets timmar och som är trygg för alla. Tunga tegelhus från förra sekelskiftet, en gång byggda för textilindustri, har vaskats fram under lager av korrugerad plåt och kontrasterar nu mot nya byggnader i stål, glas, tegel och trä.

I de äldsta delarna av Mobilia har det funnits verksamhet i över 100 år. Ursprungligen användes området för textilindustrin och Manufakturaktiebolaget i Malmö. I de nya fabrikerna fanns stora vävsalar under de brutna sågtandstaken, där mer än 3000 människor arbetade. 1968 gjordes byggnaderna om till Malmös första köpcenter Mobilia.

Vid utformningen av det nya Mobilia har det varit viktigt att bevara spår från områdets historia. Fasaderna har utformats som materialkompositioner som länkar samman nutid med historia. Här finns bland annat en variation av olika röda tegelförband med närmast textila kvalitéer i uttrycket. Collage har varit ett nyckelord. Industriarkitektur från tidigt 1900-tal blandas med riktigt moderna inslag. Låga byggnader med höga. Ute flyter ihop med inne. Kedjebutiker blandas med unika specialister. Boende med kulturverksamheter. Mobilia är ett unikt collage av arkitekturstilar, verksamheter och människor. Ett collage som fungerar som en stark magnet för stadsdelens människor. Mötesplatsen Mobilia kan bara finnas just här, mitt i Malmö. Rotad i historien men kaxigt positiv och fylld av nyskapande kraft för framtiden.

Det övergripande konceptet går ut på att bygga vidare på den befintliga stenstaden och integrera bebyggelsen i stadsväven. Därigenom gör man området till en vital och tillgänglig del av staden. Den befintliga gränsen för kvartersstaden har flyttats söderut från Dalaplan till Stadiongatan. Området har fått naturliga och intressanta rörelsemönster med naturliga kopplingar i öst-västlig led samt goda kommunikationer. Mobilia är utformat med kända stadsbyggnadselement som gator, torg och platser där stor vikt lagts vid proportionering och utformning av dessa. Med en mix av verksamhetstyper samlade möjliggörs ett levande stadsliv, med aktiviteter ute- och inne under de flesta av dygnets timmar. Många verksamheter nås direkt från torg och gågator, vilket skapar liv och rörelse – och därmed trygghet i området. Entréer förläggs strategiskt så att rörelsemönster skapas i området som främjar ett aktivt stadsliv.

SOCIAL HÅLLBARHET: TRYGG, ÖPPEN OCH FUNKTIONSMIXAD MÖTESPLATS
En arena för möten mellan olika grupper, i nya sammanhang, inte minst som interkulturell mötesplats. Handel, kultur, mat, boende, service, friskvård blandas. Goda bostadsmiljöer skapas i trygg och påtagligt förskönad stadsmiljö. Attraktiva offentliga rum skapas. Fastighetsägaren genomför en satsning på utbud med ekologisk & etisk profil.

EKONOMISK HÅLLBARHET – EN STOR ARBETSPLATS BLIR STÖRRE
Då Mobilia stärks som nav för service, serveringar och attraktiv vistelsemiljö innebär det positiva spill-över-effekter på angränsande kvarters attraktivitet som arbetsplatsmiljöer. Det gäller inte minst Medeon-området.

BEVARA, ÅTERANVÄND, FÖRTÄTA – UTVECKLA INNERSTADEN
Förändringen av Mobilia innebär att industrihistorien har renoverats, bevarats och lyfts fram. Förändringen har också skapat sammankopplande stråk, bundit samman staden, förtätat och utvecklat robust stadsstruktur, vilket innebär en långsiktigt flexibel användning.

TILLGÄNLIGHET FÖR ALLA – URBANT ALTERNATIV
Gående, cyklande och kollektivresande har satts i fokus. Man behöver inte lämna staden för att handla alla typer av varor.

ENERGIKLOKSKAP, MATERIALVAL, KRETSLOPP OCH DAGVATTENRENING
I enlighet med byggherrens övergripande miljöpolicy har utvecklingen av Mobilia haft ett starkt miljöfokus avseende lösningar som innebär klimatneutral el och effektiv energianvändning, hållbara/miljöanpassade materialval, stads-/lokalt anpassad avfallshantering o.s.v.