Lussebäcken på Råå

Plats: Landskronavägen/Lybecksgatan, Råå, Helsingborg
Kategori:
Beställare: Riksbyggen
År: 2016-2017

Bostäder, bostadsrätt

Projektet omfattar 5 hus i 3-5 våningar med 67 lägenheter och 2 lokaler.

Bebyggelsen är belägen vid södra infarten till Råå mellan Landskronavägen och Lussebäcken mellan en trafikerad genomfartsled och en småskalig, grön idyll. Den nya bebyggelsen tar form efter sitt läge och de yttre förutsättningarna. Den stadsmässig bebyggelse i 3 till 5 våningar bildar en rygg längs Landskronavägen som genom sin form och placering ”skyddar” det inre gröna rummet och befintlig bebyggelse.

Korsningen vid Landskronavägen och Lybecksgatan sammanfaller med södra infarten till Råå, men också med infarten till de nya bostäderna. För att accentuera detta föreslås ett entrétorg med ett punktformat hus utformat med en lokal i bottenplanet. Huset ska upplevas som en avslutning på det långsträckta grönområdet framför Fregatten och samtidigt som en början till såväl Råå som till den nu aktuella bebyggelsen.

Flerbostadshusen ligger i grönska längs med Landskronavägen. Trapphusen är genomgående med entréer mot både öster och väster. Mot väster öppnar sig lägenheterna med tillhörande uteplatser och balkonger. Husen är något mer slutna mot Landskronavägen i öster. En varierad karaktär har eftersträvats både i volymbehandling och uttryck. Flerbostadshusen, som i huvudsak utgörs av fyrspännare, har fått en volymuppdelning som bryter ner skalan för att möta den befintliga bebyggelsen. Längs i norr där det nya kvarteret gränsar mot existerande småhus är den nya bebyggelsen lägst. Volymuppdelningen inom varje huskropp förstärks genom att fasaderna är omväxlande i tegel och putsade i ljus ton. Färgade fasadskivor vid fönster och balkonger ger ett lekfullt inslag och skapar variation. Vid entréerna finns partier medbearbetade, speciella fasadavsnitt med inslag av natursten och spaljéer för klätterväxter.