Folkparken / Julivallen

Plats: Långarödsvägen, Höganäs
Kategori:
Beställare: Höganäshem
År: 2018

Bostäder, hyresrätt

Etapp 1 omfattar 2 hus med 51 lägenheter i 5-6 våningar plus takvåning samt ett LSS-boende med 6 lägenheter och gemensamhetslokal.

Uppgiften innebär att i en centralt belägen parkmiljö tillgodose en större exploatering av bostäder samt lokaler. Folkparken är idag underutnyttjad, men har stor potential. Fotbollsplanen på Julivallen flyttas och en stor yta frigörs för bebyggelse.

Vårt mål är att utveckla området med omnejd som en helhet och skapa en övergripande kvartersstruktur med tydliga kopplingar och anpassad skala, där ljus, utsikt och grönska tas tillvara. Genom bl.a. dessa åtgärder skapas en bebyggelse som blir en naturlig del av centrala Höganäs med attraktiva och månganvändbara parkytor.

Denna nya struktur skapas med följande arkitektoniska styrelement:

KVARTERSGRÄNS 

I gatuliv, runt kvarteret – där det privata rummet möter den offentliga gatan. Enhetlig färgskala med varierat utförande, material samt omfattning. Detta för att ge en ökad rumslig kvalitet med möjlighet till ett intressant utbyte (sittplatser, öppningar, lekytor mm).  Detta ger alla bostäder en offentlig och privat sida.

Organisk (bokhäck) eller oorganisk (plank, mur, sockel, staket, grind mm) utförande.

OFFENTLIG/AKTIV STADSSIDA, PRIVAT/LUGN TRÄDGÅRDSSIDA

Fasad mot gatan utföres i övervägande hårda material (sten, tegel, keramik, puts mm). Fasad mot trädgård utföres i övervägande mjuka material (trä/träbaserat skivmaterial/ ribbor), generösa balkonger med öppna räcken samt större fönster som medgör kontakt med gården.

ENTRÉER

Byggnader placeras i gatuliv med entréer mot gatan. Ju fler entréer desto bättre. Entréer i flerbostadshusen skall utföras med genomgående trapphus samt vara ljusa och välkomnade. Inslag av uttrycksfull mönstermurning/keramiskt inslag skall finnas vid entré.

PENTHOUSE

För att detta är ett bra läge med fantastik utsikt. Byggnadsvolymen och skuggverkan blir mindre omfattande.  Penthouse ger kvalitetskänsla.

PARKERING ÄR INTEGRERAD I GÅRDSMILJÖN

Tillhör varje grupp och skall utformas med kvalitet. Parkeringsytan är motsvarigheten till villans uppfart, och när man kör in är man redan hemma. Komplementbyggnader (miljöhus, förråd, carportar mm) skall placeras för att stödja den överordnade arkitektoniska upplevelsen, dvs i gatuliv eller som rumslig avgränsning.

SOCIAL HÅLLBARHET OCH SAMLINGSPUNKTER

Blandning av bostadsformer och familjeförhållande. T ex små ungdomslägenheter, hyresrätter, bostadsrätter, kooperativa hyresrätter och äganderätter. Lokaler runt Olof Palmes torg och längs Långarödsvägen. Offentliga grönområden är ett komplement till den privata sfären samt en mötesplats för hela staden.

MILJÖ

Projektet skall vara ekologiskt och ekonomiskt hållbart med ett långsiktigt planeringsperspektiv. Lågenergihus, gemensam plantering/odling, elbilspool, gröna tak, vindturbin och solceller på höghus mm.

VARIATION

Variation i området är ytterst betydelsefullt. Det gäller skala, byggnadsstorlek och volymer, material, stadsrum, parker, platser, människor, bostäder & lokaler mm. Blandningen gör helheten rikare och mer intressant. Vid en promenad genom kvarteren/parkerna skall man få olika upplevelser. Olika människor skall vilja bosätta sig i området. Det skall finnas platser och aktiviteter som attraherar alla åldrar.