Arkitektskolan, Lund

Plats: Lund
Kategori: ,
Beställare: Akademiska Hus
År: 2011

Om- & tillbyggnad av Arkitektskolan, Lunds tekniska högskola.

Uppdraget
Lund är inne i en expansiv fas när det sker många förändringar i staden. När vi fick uppdraget att modernisera och bygga till arkitektskolan var detta en del i arbetet med att utveckla Lund som universitetsstad. Arkitektskolan är en del av LTH och ligger i den norra delen av campusområdet. I söder gränsar skolan mot det så kallade Kunskapsstråket, visionen om att knyta samman Lunds utbildnings- och forskningsmiljöer till ett sammanhängande stråk.

Uppdraget mera konkret var att uppgradera arkitektskolan till dagens standard, återställa och anpassa husets organisation efter dagens pedagogik samt bygga till en ny utställningshall.

Bakgrund
När de första studenterna flyttade in i den nybyggda arkitektskolan 1965 gränsade byggnaden i öster mot åkrarna på den skånska slätten. Idag är omgivningarna radikalt förändrade med bland annat Ideon Science Park i öster och designskolan IKDC angränsande i norr.

Arkitektskolan bygger på samma byggnadsprototyp som Klas Anshelm utvecklat för tidigare byggnader på LTH-området. En hög kontorsvolym med enkelkorridor och karaktärsfulla tegelgavlar utgör kärnan, kring vilken fogats lägre och kortare volymer med hörsalar, foajé, undervisningslokaler. Två korridorer i bottenplan kopplar den höga kontorsvolymen till en bakre envåningsdel med verkstäder och ateljéer och mellan dessa volymer skapas en inre arbetsgård.

Byggnaden har bärande ytter- och inner väggar är av tegel, golv i bottenvåningens allmänna delar av mörkröd Helsingborgsklinker. I de mera offentliga delarna exponeras det röda teglet även interiört.

Mötesplatser och arena
Som tidigare studenter på A-huset var vi väl förtrogna med husets möjligheter, men också dess svagheter. 60-talsarkitekturen är karaktärsfull, men alltför rationell och rumsligt snål som social plattform. Planorganisationen är effektiv, direkt när man kommer in i entrén från parken måste man välja mellan de två trapphusen som leder vidare upp i huset. Det får folk att välja väg och skiljas åt redan i foajén. Huvudmålen för oss var att förändra rörelsemönstren så att fler spontana möten uppstår och att skapa nya möjligheter att synliggöra verksamheten både inom huset och utåt. Genom tillägget av den nya utställningshallen och ett antal mindre ingrepp i det befintliga husets struktur vill vi utveckla A-huset som mötesplats och utställningslokal. Ett huvudgrepp för att åstadkomma detta har varit att koncentrera verksamhetens gemensamma funktioner som bibliotek, datorsalar och ateljéer till husets mitt och bottenvåningen.

Den tidigare slutna innergården har byggts om till en utställningshall som fungerar som ett samlande nav i huset och som öppnar arkitektskolan mot Kunskapsstråket i söder. En viktig ambition har också varit att förbättra kopplingen mellan arkitektskolan och IKDC.

De långa, slutna korridorerna på ritsalsvåningarna har öppnats upp med helglasade grupprum och små öppna platser med ståbord att samlas kring. Ambitionen har varit att etablera kontakt över korridoren och även vertikalt ner till bottenvåningen centralt i huset, genom en balkong med trappa i utställningshallen som kopplar till studenternas pentry och uppehållsrum.

Den tunga tegelbyggnaden har fått ljusa och vita tillägg med metall och glas som överordnade material. Stora glasytor annonserar livet i huset. Utställningshallens öppna och ljusa karaktär kontrasterar mot den befintliga tegelarkitekturen. Ett nytt, ljust cementflytgolv binder samman entréplanets nya offentliga mittkärna.

Ett antal nya möbler och diskar i massiv ek markerar platser i huset som är särskilt viktiga och naturliga ställen för möten. Eken tillför visuell värme och ger en kontinuitet med tidigare, befintliga inredningsdetaljer.

Uppgraderad teknik
En stor del av arbetet har även handlat om att uppgradera huset tekniskt för att bland annat få energisnåla och välfungerande ventilationssystem. En utmanande uppgift då arkitektskolan i likhet med många äldre hus inte är dimensionerat för dagens mera voluminösa system.

Avslutning
När vi arbetar med den här typen av projekt påminner vi oss hela tiden om att alla, även små, ingrepp i universitetsmiljön måste göras med ett större mål i sikte, i fallet med arkitektskolan visionen om kunskapsstråket. Vi vill, i likhet med ursprungsarkitekten Klas Anshelm, se huset som en ram kring allt som händer i det och har strävat efter lugn och återhållsamhet i våra tillägg. Tanken är att det inte är huset som ska framträda utan studenternas skaparlust.